บุคลากรสายสนับสนุนเข้าอบรมEnd User

ด้วยทางวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียได้มีทีมพัฒนาระบบ  ในโครงการ Cloud-Edu  ตั้งแต่ 21 เมษายน 2558  และได้เริ่ม Phase 1  วันที่ 15 กรกฎาคม 2558  ที่ผ่านมาโดยเริ่มใช้ระบบจริงแล้ว ซึ่งทางฝ่ายพัฒนาระบบได้ปรับปรุงตามหน่วยงานแจ้งมาโดยตลอด  ขณะนี้ระบบพร้อมที่ใช้งานได้แล้ว  ทาง Project  Manager  ใคร่ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนเข้า อบรมโปรแกรม  End User  ในวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2558  ตั้งแต่เวลา  13.00  น เป็นต้นไป  ณ  ห้อง 1206   โดยพร้อมเพรียงกัน

ขอขอบคุณข้อมูลจาก สำนักทรัพยากรบุคคล วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

Go Liveเฟสที่1Cloud-Edu/CAMU

 
ผ่านพ้นไปด้วยดีสำหรับกิจกรรม Go Live ในเฟสที่ 1  Cloud-Edu/CAMUที่จัดขึ้นในวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 เวลา 11.00 น ณ ห้องประชุมพงษ์ศักดิ์วิทยากรวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย โดยได้การตอบรับจากคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทุกๆ ท่านเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง จนทำให้เกิดภาพประทับใจต่อทีมงานพัฒนาระบบ Cloud-Edu ทุกๆคน ที่ต่างทุ่มเทให้กับงานนี้กันอย่างเต็มที่ ในที่นี้ทางทีมงานพัฒนาระบบ Cloud-Edu จึงได้ส่งต่อการขอขอบพระคุณ ทุกๆท่านที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมนี้  
ขอขอบพระคุณ ที่ช่วยกันดูแล ร่วมกันทำงาน  อำนวยความสะดวกให้กับทีมงานเป็นอย่างดีเสมอมา และต้องขออภัยในความผิดพลาดต่างๆ ที่เกิดขึ้นด้วยมา ณ โอกาสนี้  
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะร่วมกันทำงานนี้ จนประสบวามสำเร็จ และพบกันใน เฟสที่ 2 นะครับ
ขอขอบคุณข้อมูลจาก
อ.พีระวัฒน์ ขาวสิทธิวงษ์

ประชุมเพื่อสรุปสถานการณ์ทั่วไป

ประชุมเพื่อสรุปสถานการณ์ทั่วไปและทำรายการตรวจสอบสำหรับรายละเอียดส่วนงานที่จะใช้งานจริงบนระบบ Cloud-Edu