รายการกิจกรรมที่ผ่านมา

ทดสอบระบบCAMUห้อง1206

ทีมงานพัฒนาระบบCAMU จะจัดอบรมทีม UAT (User Acceptance Test) ระหว่างวันที่ 23 - 25 มิถุนายน 2558 นี้ โดยใช้ห้อง LAB 1206 เป็นห้องปฏิบัติการ Schedule for User Acceptance Test  at  

College of Asian Scholars23th – 25th June 2015  at  Lab 1206

ประมวลภาพทั้งหมด>>

ทดสอบระบบCAMUห้อง1206