ทีมงานพัฒนาระบบสารสนเทศ

1. ดร.สาธิต  วิทยากร 

2. Mr.Seetharam Malur

3. Mr.Arunachalam Swaminatan(มาประจำที่วิทยาลัยฯ 3 เดือน)

4. Mr.Kannan Kandhasamy (มาประจำที่วิทยาลัยฯ 3 เดือน)

5. คุณธีระวรรธน์  ธรรมศรีสวัสดิ์ (มาประจำที่วิทยาลัยฯ 3 เดือน)

6. คุณสิรธาร  ภควลีธร(พักที่ประเสริฐกุล 2 คืน)

7. คุณทรงศรี  รุ่งชวาลา(มาอาทิตย์ละครั้งเพื่อติดตามงาน)

8. คุณอภิรดี  สนิท(มาประจำที่วิทยาลัยฯ 3 เดือน เพิ่งย้ายเข้าที่พักประเสริฐกุล 26 เมษายน 2558)

9. นางสาววีระภัทรา  หอมสมบัติ(นักศึกษาสาขา IT ที่ทำงาน Full Time ที่ รพ.ศรีนครินทร์ ดร.สาธิต ให้มาทำระบบที่วิทยาลัยฯกับทีมงาน)