รายการกิจกรรมที่ผ่านมา

การอบรม End-User วันที่ 7-10ก.ค.

รายละเอียดการอบรม End-User วันที่ 7-10 กรกฎาคม 2558 ห้อง 1206 และ 1204Thursday2 July 201514.00-16.00 pm Room 1206

การติดต่อการสื่อสารการส่งข้อความ การบันทึกข้อมูลAcademic Plan

-         การจัดจารางสอน ตารางรายวิชา

-         Course offering

-         การวางแผนยุคคลากร Staff timetable

Application

-         การรับสมัคร

-         การลงทะเบียน โดยอาจารย์ที่ปรึกษา

-         การลา

-         การโหลดแอป CAMU ลงในมือถือ ระบบ Android

การใช้ระบบ CAMU ของนักศึกษาและการลงทะเบียนโดยนักศึกษา

ประมวลภาพทั้งหมด>>

การอบรม End-User วันที่ 7-10 กรกฎาคม 2558 ห้อง 1206 และ 1204

 

 

Date / Time

Topic

รายชื่อ

Thursday

2 July 2015

14.00-16.00 pm

Room 1206

การเงิน

การเงิน (อบรมแล้ว)

Friday

3 July 2015

14.00-16.00 pm
Room 1206

การติดต่อการสื่อสาร การส่งข้อความ การบันทึกข้อมูล

ฝ่ายรับสมัคร (อบรมแล้ว)

 

Tuesday

7 July 2015

9.30-10.30 am

Room 1204

Academic Plan

-         การจัดจารางสอน ตารางรายวิชา

-         Course offering

-         การวางแผนยุคคลากร Staff timetable

อ.ปานศิริ  พูนพล
อ.พงศกร  ทวันเวช
อ.นฤดล  สวัสดิ์ศรี และทีม

อ.แสงโสม  อมรรัตนพงศ์

Thursday

9 July 2015

14.00-16.00 pm

Room 1206

 

 

 

Application

-         การรับสมัคร

-         การลงทะเบียน โดยอาจารย์ที่ปรึกษา

-         การลา

-         การโหลดแอป CAMU ลงในมือถือ ระบบ Android

บุคลากรและอาจารย์แต่ละสาขาวิชา  

-         กลุ่มกรรมการรับสมัคร

-         อาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำคณะ/สาขาวิขา

หมายเหตุ โดยเฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยรับการอบรม

Friday

10 July 2015

12.00-16.00 pm

Room 1206

การใช้ระบบ CAMU ของนักศึกษาและการลงทะเบียนโดยนักศึกษา

 

 

ตัวแทนนักศึกษา สาขาวิชาละ ท่าน 

 

 ขอขอบคุณข้อมูลจาก

สุรีพร ดอนอ่อนสา